Illusory double-coded html symbols, reassertion of imaginary chants, call
upon maya for cycles of life and death, reconstruction of imaginary total-
ity. Save as maya.htm and open as such in lynx or graphic browser. Chant,
murmur, speak the symbol/ic:


² ê maya ê è maya è ð maya ð ë maya ë í Ä maya Ä Ç maya Ç Ð maya Ð É maya É Ê Ì maya Ì Ï maya Ï Ñ maya Ñ Ó maya Ó Ô Þ maya Þ Ú maya Ú Û maya Û Ù maya Ù Ü &a; &b; &c; &d; &e; < > & ¥ &lb; à maya à å maya å ã maya ã & maya & " © maya © ­ maya ® maya ® ¯ maya ¯ ¹ maya ¹ ì maya ì ï maya ï ñ maya ñ ¿ maya ¿ < ¬ maya ¬ ø maya ø õ maya õ ö maya ö ¶ º maya º » maya » ³ maya ³ ´ maya ´ µ ù maya ù ü maya ü ý maya ý ÿ maya ^? ¥ maya ¥ ¦ maya ¦ ° maya ° ± maya ± ² maya maya-prayer-extensions Æ maya Æ Á maya µ ß maya ß þ maya þ ú maya ú û maya û maya ¶ · maya · ¸ maya ¸ § maya § ¨ maya ¨ maya Á  maya  À maya À Å maya Å Ã maya à maya Ê È maya È Ë maya Ë Í maya Í Î maya Î maya Ô Ò maya Ò Ø maya Ø Õ maya Õ Ö maya Ö maya Ü Ý maya Ý á maya á â maya â æ maya æ maya í î maya î ¼ maya ¼ ½ maya ½ ¾ maya ¾ maya ó ô maya ô ò maya ò ª maya ª « maya « maya " ä maya ä ç maya ç é maya é ¤ maya ¤ maya < > maya >   maya ¡ maya ¡ £ maya £ ó